Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO GOLFTENNIS

Niniejszy dokument stanowi informację dla klientów sklepu internetowego GOLFTENNIS (zwanego dalej Sklepem) przedstawiającą podstawowe dane dotyczące celu, zakresu i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, w tym dokonywania płatności.
Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (przez Internet) oraz uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi, znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu.
Zawarte poniżej informacje mogą ulegać zmianom, jednak aktualnie obowiązująca Polityka prywatności będzie zawsze umieszona na stronie internetowej Sklepu.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Heffler Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000826227, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP 5842791192 oraz REGON 385515668, zwana dalej Spółką.
Administrator danych osobowych decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych.

2. Przepisy prawa

W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.; zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych) oraz
  2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).   


3. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w tym w szczególności operacje wykonywane w systemach informatycznych.
Spółka przetwarza tylko dane osobowe niezbędne do realizacji przez klientów zakupów w Sklepie oraz w celu obsługi konta klienta, a także, za zgodą klienta, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.
Zakres przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej oraz w przypadku wyboru płatności on-line – numer karty kredytowej lub debetowej. Spółka nie przetwarza danych wrażliwych klientów.
Spółka powierza przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom na podstawie pisemnej umowy i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, tj. w zakresie usług płatności on-line oraz obsługi serwerów Sklepu. Podmioty, o których mowa wyżej, zobowiązane są zapewniać ochronę danych osobowych klientów na takim samym poziomie, jak Spółka.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie Państwa danych w celu dokonania zakupów w Sklepie nie wymaga zgody. W momencie złożenia zamówienia zawierają Państwo ze Sklepem umowę kupna-sprzedaży i w celu jej realizacji i tylko tym Spółka musi przetwarzać Państwa dane. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, nie należy składać zamówienia.
Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku zakładania konta w Sklepie, jednak bez jej wyrażenia nie będzie możliwe założenie tego konta, ponieważ do jego obsługi Spółka musi przetwarzać dane osobowe posiadacza konta.
Zgoda jest dobrowolna również w zakresie przesyłania Państwu przez Spółkę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Jeżeli nie chcą Państwo takich informacji otrzymywać – nie należy wyrażać zgody, wówczas nie będą do Państwa przesyłane materiały promocyjne ani oferty handlowe. Komunikacja ze strony Sklepu ograniczy się wówczas jedynie do informacji na temat bieżącego zamówienia.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa zbierania i przechowywania Państwa danych osobowych. W tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwalona została przez Zarząd Spółki Polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
Państwa dane osobowe są chronione w szczególności poprzez zapewnienie:
  • poufności, integralności i rozliczalności danych osobowych,
  • przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez osoby upoważnione na podstawie imiennego upoważnienia wydawanego przez kierownika jednostki organizacyjnej (Prezesa Zarządu Spółki) lub osobę przez niego upoważnioną,
  • zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, ich zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Zbiór danych osobowych, przed rozpoczęciem ich przetwarzania został zgłoszony do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie są udostępniane ani powierzane osobom trzecim, za wyjątkiem operatora płatności online oraz podmiotu obsługującego serwery sklepu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Spółką a danym podmiotem, który ma obowiązek przetwarzać Państwa dane z zapewnieniem ich pełnej ochrony (takiej samej, jaką zapewnia Spółka).

6. Prawo kontroli przetwarzania danych osobowych

Każdemu klientowi Sklepu przysługuje prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Kontrola ta obejmuje w szczególności możliwość uzyskiwania informacji dotyczących zbioru danych osobowych, w którym przetwarzane są dane osobowe klienta oraz informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, a także o sposobie udostępniania danych.
Spółka bez zbędnej zwłoki uzupełnieni, uaktualnieni lub sprostuje Państwa dane osobowe albo czasowo lub na stałe wstrzyma się od ich przetwarzania lub usunie je ze zbioru danych, jeżeli wykażą Państwo, że zachodzi konieczność podjęcia którejkolwiek z wymienionych wyżej czynności.
Przysługuje Państwu także w każdym czasie dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Bezpieczeństwo płatności on-line

Spółka umożliwiła klientom dokonanie zapłaty między innymi poprzez wykorzystanie narzędzi płatniczych on-line Elavon i Tpay.com (szczegółowe dane operatorów obu narzędzi zawarte są w Regulaminie). Pierwszy z nich zapewnia bezpieczne przetwarzanie transakcji kartowych poprzez ich realizację zgodnie ze standardami bezpieczeństwa branży kart płatniczych (PCI), natomiast wszystkie transakcje dokonywane za pomocą Tpay.com przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Operator Tpay.com spełnia ponadto rygorystyczne wymogi związane z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym świadcząc usługi płatnicze w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej znajdującej się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

8. Dane trackingowe i pliki cookie

W celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej Sklepu Spółka wykorzystuje pliki cookie.
Cookies to pliki tekstowe, które Spółka oraz nasi dostawcy usług mogą umieścić w przeglądarce  urządzenia, aby zapewnić Państwu korzystanie ze wszystkich przewidzianych przez Spółkę funkcji, takich jak przechowywanie przedmiotów w koszyku pomiędzy wizytami, spersonalizowane reklamy Spółki i innych firm. Powyższe pliki pozwalają również na monitorowanie i gromadzenie danych o zachowaniach klientów Sklepu.

Formularz kontaktowy