Pomoc

Reklamacja towaru

do Regulaminu sklepu internetowego GOLFTENNIS
________________________
(Miejscowość, data)
________________________
________________________
________________________
(Imię, nazwisko, adres konsumenta
ewentualnie także numer telefonu,
adres e-mail lub inne dane kontaktowe)
Do
Heffler Eco Sp. z o.o.
Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk

REKLAMACJA TOWARU
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____________ roku towar jest wadliwy. Wada polega na ____________________________________ Wada została stwierdzona w dniu ____________ roku.
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.) żądam:
  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.),
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.),
  • obniżenia ceny towaru o kwotę _______ zł (słownie: ______________ złotych); proszę o zwrot podanej kwoty na konto ________________________________ / przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.),
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto _________________ ___________________________* (art. 560 § 1 k.c.).

Z poważaniem,
______________________
(Podpis konsumenta)
*niepotrzebne skreślić
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

do Regulaminu sklepu internetowego GOLFTENNIS
________________________
(Miejscowość, data)
________________________
________________________
________________________
(Imię, nazwisko, adres konsumenta/-ów,
ewentualnie także numer telefonu,
adres e-mail lub inne dane kontaktowe)
Do
Heffler Eco Sp. z o.o.
Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja/My* niżej podpisany/podpisani* ______________________________________ niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru: __________________________________________ odebranego dnia ______________ roku.
______________________
(Podpis konsumenta/-ów)
  • Wyrażam zgodę na zwrot zapłaconej przeze mnie ceny przelewem na mój / nasz * rachunek bankowy: ______________________ (nazwa banku)
  ___________________________________________________ (numer rachunku) .
  • Żądam wystawienia faktury korygującej.
______________________
(Podpis konsumenta/-ów)
*niepotrzebne skreślić

Formularz kontaktowy