REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLFTENNIS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLFTENNIS
 

§ 1.     Postanowienia ogólne.
§ 2.     Realizacja zamówień i dostawa towarów..
§ 3.     Odpowiedzialność za wady.
§ 4.     Odstąpienie od umowy. Zwrot towaru.
§ 5.     Ochrona danych osobowych.
§ 6.     Postanowienia końcowe.
Załącznik nr 1. Reklamacja towaru.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy GOLFTENNIS, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.golftennis.pl zwany dalej Sklepem, prowadzi spółka Heffler Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000826227, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP 5842791192, REGON 385515668, zwana dalej Spółką.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i czynności związanych z zakupem towarów w Sklepie i w momencie zawarcia umowy staje się jej integralną częścią. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania zakupu w Sklepie.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową przez Internet na stronie www.golftennis.pl. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez tę stronę.
 4. Sklep sprzedaje i dostarcza towary na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Językiem obowiązującym w stosunkach ze Sklepem jest język polski, a prawem obowiązującym – prawo polskie.
 6. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży w Sklepie są nowe.
 7. Ceny podane w sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu.
 8. Każdy zakup potwierdzany jest rachunkiem lub paragonem fiskalnym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie klienta wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. Każdy z wyżej wymienionych dowodów zakupu dołączany jest do doręczanego towaru.
 9. Wszystkie informacje i oświadczenia Klienta i Sklepu przekazywane są bezpłatnie pocztą elektroniczną, poza wyjątkami określonymi w Regulaminie. Adres Sklepu oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu do Sklepu, pod którymi Kupujący może się szybko i efektywnie kontaktować ze Sklepem widnieją w zakładce Kontakt. Opłata za połączenie ze Sklepem naliczana jest przez operatora według stawki określonej w taryfie, którą posiada Klient.

§ 2. Realizacja zamówień i dostawa towarów

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez naciśnięcie stosownego przycisku na końcu formularza zamówienia. Warunki Umowy, w tym nazwy i liczba zamówionych towarów, potwierdzane są przez Sklep w formie wiadomości elektronicznej.
 3. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty ceny za towar powiększonej o koszty przesyłki towaru, chyba że wybrano opcję płatności przy odbiorze.
 4. Płatność za zamówienie obejmuje cenę towaru powiększoną o koszt jego przesyłki. Klient otrzymuje informację o łącznej wartości zamówienia wraz z ceną przesyłki na końcu formularza zamówienia. Płatność dokonywana jest przez klienta w momencie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub w momencie odbioru przesyłki (za pobraniem). Sklep udostępnia  płatność on-line przy wykorzystaniu następujących narzędzi płatniczych:
  1. Elavon – własność Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-515) przy ul. Puławskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287836, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 2090000825, REGON 300649197; operator usług płatniczych zapewnia bezpieczne przetwarzanie transakcji kartowych poprzez zapewnienie realizacji usługi zgodnie ze standardami bezpieczeństwa branży kart płatniczych (PCI);
  2. Tpay.com – własność spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7773061579, REGON 300878437 posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 PLN, wpłacony w całości; wszystkie transakcje dokonywane za pomocą urządzenia Tpay.com przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM, operator spełnia ponadto rygorystyczne wymogi związane z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym i świadczy usługi płatnicze w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. Termin wysyłki podawany w informacji o towarze jest maksymalnym czasem realizacji zamówienia, określanym w dniach roboczych. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji przyjmuje się czas konieczny dla skompletowania całości zamówienia, czyli najdłuższy z podanych. W celu wcześniejszego otrzymania towarów o krótszym czasie realizacji należy złożyć na nie odrębne zamówienie.
 6. Sklep zastrzega, iż w szczególnych przypadkach, np. z powodu czasowej niedostępności towaru lub awarii systemu, termin wysyłki towaru może się wydłużyć. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o najbliższym możliwym terminie realizacji i wysyłki zamówienia.
 7. Sklep na bieżąco aktualizuje informacje o dostępności towaru, jednak mimo starań może się sporadycznie okazać, że zamówiony towar jest już niedostępny. Wówczas Sklep informuje o tym Klienta i w ciągu 7 dni zwraca kwotę wpłaconą za dany towar.
 8. Sklep dostarcza zamówiony towar w sposób wybrany przez Klienta, za pomocą Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz paczkomatów InPost. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w formularzu zamówienia zgodnie z wybraną opcją oraz w zakładce „Ceny i terminy wysyłki” na stronie Sklepu.
 9. Orientacyjny czas dostawy wskazany jest  w zakładce „Ceny i terminy wysyłki” na stronie Sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez kuriera, a także za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 10. Przy odbiorze przesyłki konieczne jest sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia lub otwierania, należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sklepu. Roszczenia z tytułu uszkodzenia lub kradzieży towaru lub jego części w transporcie będą rozpatrywane tylko w przypadku zachowania w/w zasad.

§ 3. Odpowiedzialność za wady

 1. Sklep dostarcza towar bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). W przypadku sprzedaży osobie niebędącej Konsumentem wyłącza się stosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).
 3. Niektóre towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją ich producenta. Informacja o terminie gwarancji danego towaru widnieć będzie w jego opisie. Warunki gwarancji i jej realizacji są określone na dokumencie gwarancji dołączonej do towaru, który taką gwarancję posiada. Gwarancja na towar sprzedany Konsumentowi, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz rodzaj uprawnienia, z którego Konsument chce skorzystać, a także wraz z dowodem zawarcia transakcji (w szczególności wydanym przez Sklep rachunkiem, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) należy odesłać na koszt Spółki na adres siedziby Spółki wskazany w zakładce Kontakt. Konsument powinien posłużyć się w tym celu formularzem zgłoszenia reklamacyjnego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz umieszczonym w zakładce Pomoc.
 5. Konsument zobowiązany jest skorzystać z najtańszego możliwego sposobu przesyłki ze względu na jej właściwości. Sklep zwraca wyłącznie koszt dostarczenia towaru wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na formularzu Zgłoszenia reklamacyjnego oraz towaru. Uzasadnione roszczenia zostaną zaspokojone zgodnie z niniejszym Regulaminem i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Odstąpienie od umowy. Zwrot towaru

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia odbioru towaru. Skorzystanie z tego uprawnienia następuje przez złożenie Spółce jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to powinno zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak forma ta nie jest obowiązkowa. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Klienta w/w oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 2. Konsument wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest jednocześnie zobowiązany do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy wraz z dowodem zawarcia transakcji (w szczególności wydanym przez Sklep rachunkiem, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). Na żądanie Konsumenta Sklep może wystawić fakturę korygującą, jeżeli faktura VAT została wystawiona przy zakupie towaru.
 3. Sklep zwraca Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sklep.
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Konsumenta do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności określonej w pkt 2 i 3 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraził zgodę na dokonanie zwrotu płatności w inny sposób.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy określone w pkt 1 jest wyłączone w przypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Spółka, jako Administrator Danych Osobowych Klientów Sklepu zabezpiecza i chroni dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.; dalej: Ustawa o ochronie danych) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 2. W celu:
  1. zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności danych osobowych przetwarzanych w Spółce wyłącznie przez osoby upoważnione, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w systemach informatycznych,
  2. zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych,
  3. ochrony danych osobowych przed:
   1. ich zabraniem przez osoby nieuprawnione,
   2. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz
   3. ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
          w Spółce obowiązuje na podstawie uchwały Zarządu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania   
          systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 1. W celu realizacji i dostawy zamówienia Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych, do czego nie jest potrzebna zgoda Klienta. Powyższe obejmuje również możliwość przetwarzania danych osobowych Klienta po zrealizowaniu zamówienia wyłącznie w zakresie dochodzenia przez Klienta lub Sklep roszczeń związanych z zawartą umową. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, poza operatorem płatności i dostawcami przesyłek w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym m.in. do realizacji płatności i dostawy towaru.
 2. Za zgodą Klienta Spółka po zrealizowaniu zamówienia przetwarza dane osobowe Klienta do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę.
 3. Każdy Klient w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i ich poprawiania, a także do żądania ich: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 zd. 2 powyżej

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu, dane towarów umieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umów zawieranych przez Klienta niebędącego Konsumentem ze Sklepem będą rozpoznawane przez sąd właściwy ze względu na aktualną siedzibę Spółki.
 3. Regulamin może być zmieniony przez opublikowanie jego nowej treści na stronie Sklepu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania. Regulamin obowiązuje w brzmieniu widniejącym na stronie Sklepu w dniu złożenia Zamówienia.
 

Załącznik nr 1. Reklamacja towaru

do Regulaminu sklepu internetowego GOLFTENNIS
________________________
(Miejscowość, data)
________________________
________________________
________________________
(Imię, nazwisko, adres konsumenta
ewentualnie także numer telefonu,
adres e-mail lub inne dane kontaktowe)
Do
Heffler Eco Sp. z o.o.
Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk
REKLAMACJA TOWARU
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____________ roku towar jest wadliwy. Wada polega na ____________________________________ Wada została stwierdzona w dniu ____________ roku.
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.) żądam:
 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.),
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.),
 • obniżenia ceny towaru o kwotę _______ zł (słownie: ______________ złotych); proszę o zwrot podanej kwoty na konto ________________________________ / przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.),
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto _________________ ___________________________* (art. 560 § 1 k.c.).
Z poważaniem,
______________________
(Podpis konsumenta)
*niepotrzebne skreślić
 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

do Regulaminu sklepu internetowego GOLFTENNIS
________________________
(Miejscowość, data)
________________________
________________________
________________________
(Imię, nazwisko, adres konsumenta/-ów,
ewentualnie także numer telefonu,
adres e-mail lub inne dane kontaktowe)
Do
Heffler Eco Sp. z o.o.
Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk
OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja/My* niżej podpisany/podpisani* ______________________________________ niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru: __________________________________________ odebranego dnia ______________ roku.
______________________
(Podpis konsumenta/-ów)
 • Wyrażam zgodę na zwrot zapłaconej przeze mnie ceny przelewem na mój / nasz * rachunek bankowy: ______________________ (nazwa banku)
  ___________________________________________________ (numer rachunku) .
 • Żądam wystawienia faktury korygującej.
______________________
(Podpis konsumenta/-ów)
*niepotrzebne skreślić

Formularz kontaktowy